دوره های انستیتو ایزایران

دوره های G-Tec
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
Photo shop 100 7000000 10 6300000 15 5950000 20 5600000 30 4900000
Ilustrator 70 4900000 10 4410000 15 4165000 20 3920000 30 3430000
Corel 50 3500000 10 3150000 15 2975000 20 2800000 30 2450000
In -design 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000
p(graphic designing) 250 30000000 10 27000000 15 25500000 20 24000000 30 21000000
Animation 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
Modelling &Animation I 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
Modelling &Animation II 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
P(3D Modelling) 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
Level II 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
Level II (P) 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
Audio & Video Editing & Post production 250 30000000 10 27000000 15 25500000 20 24000000 30 21000000
(P)Digital Audio & Video Editing 250 30000000 10 27000000 15 25500000 20 24000000 30 21000000
Web Design 250 30000000 10 27000000 15 25500000 20 24000000 30 21000000
(P) web site Designing 180 21600000 10 19440000 15 18360000 20 17280000 30 15120000
Flash 180 21600000 10 19440000 15 18360000 20 17280000 30 15120000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
No records to display.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn