دوره های انستیتو ایزایران

دوره های مالتی مدیا
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
photo shop 52 3640000 10 3276000 15 3094000 20 2912000 30 2548000
Ilustrator 42 2940000 10 2646000 15 2499000 20 2352000 30 2058000
Audio Editing 12 840000 10 756000 15 714000 20 672000 30 588000
After effect 60 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000
premier 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000
switchmax 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000
Captivate 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000
HTML/XML 20 1400000 10 1260000 15 1190000 20 1120000 30 980000
Flash 60 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000
DVD Making 10 700000 10 630000 15 595000 20 560000 30 490000
فیلمبرداری 40 2800000 10 2520000 15 2380000 20 2240000 30 1960000
Maya1(Modelling-Material & Texturing-animation-software Rendering-Lighting) 120 12000000 10 10800000 15 10200000 20 9600000 30 8400000
Maya2(Advance rendering-Dynamic-Rigg & animation) 120 14400000 10 12960000 15 12240000 20 11520000 30 10080000
3D max1 100 12000000 10 10800000 15 10200000 20 9600000 30 8400000
3D max2 100 12000000 10 10800000 15 10200000 20 9600000 30 8400000
After effect 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
Nuke 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
HTML5&css3 54 6480000 10 5832000 15 5508000 20 5184000 30 4536000
Java script 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Jquery 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Boot strap &Win less 38 4560000 10 4104000 15 3876000 20 3648000 30 3192000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار after effect دوره های مولتی مدیا 40
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار animation دوره های مولتی مدیا 40
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد ECP توليد محتواي الكترونيك دوره های مولتی مدیا 20
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار html دوره های مولتی مدیا 34
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد انيميشن سازي سطح 1 (با نرم افزار FLASH) دوره های مولتی مدیا 40
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد انيميشن سازي سطح 2 (با نرم افزار FLASH) دوره های مولتی مدیا 44
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد انیمیشن سازی سه بعدی سطح 1 3D Max دوره های مولتی مدیا 44
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد انیمیشن سازی سه بعدی سطح 2 3D Max دوره های مولتی مدیا 44
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد انیمیشن سازی سه بعدی سطح 3 3D Max دوره های مولتی مدیا 54
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn