دوره های انستیتو ایزایران

دوره های شبکه
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
security+ 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
CISSP 44 5280000 10 4752000 15 4488000 20 4224000 30 3696000
Network Security Administrator 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
Ethical Hacking 44 5280000 10 4752000 15 4488000 20 4224000 30 3696000
Network Defense Architect 40 8800000 10 7920000 15 7480000 20 7040000 30 6160000
ISMS 30 6600000 10 5940000 15 5610000 20 5280000 30 4620000
مدیریت و تحلیل مخاطرات 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
روش های ممیزی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردایزو 2701 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
نفوذ به شبکه های بیسیم و مقابله با آن 20 2400000 10 2160000 15 2040000 20 1920000 30 1680000
هک و نفوذ پیشرفته 240 28800000 10 25920000 15 24480000 20 23040000 30 20160000
network+ 39 2730000 10 2457000 15 2320500 20 2184000 30 1911000
configuring Windows 8.1 48 5760000 10 5184000 15 4896000 20 4608000 30 4032000
Windows Server 2012 R2 51 6120000 10 5508000 15 5202000 20 4896000 30 4284000
Administrating Windows Server 2012 R2 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Configuring Advanced Windows server 2012 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Designing & Implementing a Server 2012 Infrastructure 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
CCNA(ICND) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
CCNA(security) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
CCNP(Switch) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
CCNP(Route) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
CCNP(T_Shoot) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
CCSP (4 Coursese ) 120 14400000 10 12960000 15 12240000 20 11520000 30 10080000
MCITP 252 30240000 10 27216000 15 25704000 20 24192000 30 21168000
Linux Network Workshop 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
VOIP Workshop 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Sharepoint 2013 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
Lync 2013 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
Exchange server 2013 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
MTCNA(MikroTik) 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
VCP ( VMWare v5 ) 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
VDI ( VMWare View ) 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
VCDX 30 2400000 10 2160000 15 2040000 20 1920000 30 1680000
VCLOUD 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
CEH 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
foundry networks Certified network engineer(FNCNE) 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
foundry networks Certified network professional(FNCNP) 80 9600000 10 8640000 15 8160000 20 7680000 30 6720000
برنامه نویسی مقدماتی با net . 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد شبکه هاي وايرلس شبکه 24
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد ميكروتيك Mikrotik شبکه 28
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn