دوره های انستیتو ایزایران

دوره های OpenSourceOS
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
linux1 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
linux2 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
unix 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
solaris 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
windows azure 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
post gre 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
No records to display.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn