دوره های انستیتو ایزایران

دوره های برنامه نویسی
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
NET Framework Application Development Foundation (I) 60 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000
SQL Server 2014 Data base Development 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Net Framework 405 Windows Based client.Application Development 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Net Framework 4.5 Microsoft ADO. Net 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Net Framework 4.5 Web-Based Client Application Development (I) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Net Framework 4.5 Web-Based Client Application Development (II) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Web Design Fundamental (HTML5,css3) 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
Web Design Advanced (Dream Weaver,photoshop) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Java Script 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
(Java Script,Methodology,XML) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Dynamic Web site MakeoverWith( PHP & my SQL) or (ASP.net & SQL) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
Advanced PHP & MY SQL or ASP.net & SQL 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
J Query 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
J Query & Ajax 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
SEO 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
E-Commerce 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
php & my SQL(I) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
php & my SQL(oop) 42 5040000 10 4536000 15 4284000 20 4032000 30 3528000
php MVC 30 3600000 10 3240000 15 3060000 20 2880000 30 2520000
JavaSE 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
JavaEE 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
Java Mobile Programming For Android 50 6000000 10 5400000 15 5100000 20 4800000 30 4200000
oracle 12 c Database 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
.net nuke 35 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000
Joomla 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Drupal 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
xoops 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
wordpress 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
Php nuke 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
اصول برنامه نویسی و آشنایی با برنامه نویسی شی گرا 30 2100000 10 1890000 15 1785000 20 1680000 30 1470000
C 60 4200000 10 3780000 15 3570000 20 3360000 30 2940000
C++ 72 8640000 10 7776000 15 7344000 20 6912000 30 6048000
ASP.net1(WEB) 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
ASP.net2(entity framework, link to SQL) 72 8640000 10 7776000 15 7344000 20 6912000 30 6048000
sharepoint 40 4800000 10 4320000 15 4080000 20 3840000 30 3360000
WPF 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
WCF 60 7200000 10 6480000 15 6120000 20 5760000 30 5040000
برنامه نویسی در محیط Access 52 6240000 10 5616000 15 5304000 20 4992000 30 4368000
برنامه نویسی در محیط Excel 32 3840000 10 3456000 15 3264000 20 3072000 30 2688000
طراحی فرایند با ابزار Biztak server 45 5400000 10 4860000 15 4590000 20 4320000 30 3780000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز مبانی برنامه نویسی کاربردی #C دوره های برنامه نویسی 50 ساعت
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد web-alfa ( html - Css - Css3 - dw) دوره های برنامه نویسی 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد web-beta (javascript - bootstrap - html5) دوره های برنامه نویسی 36
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد برنامه نويسي اندرويد دوره های برنامه نویسی 70
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد برنامه نويسي پيشرفته با C# دوره های برنامه نویسی 40
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد برنامه نويسي پيشرفته جاوا دوره های برنامه نویسی 40
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد برنامه نويسي متوسط جاوا دوره های برنامه نویسی 30
پویا نظم اصفهان نجف‌آباد برنامه نويسي مقدماتي جاوا دوره های برنامه نویسی 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان برنامه نویسی دوره های برنامه نویسی 30 الی 40
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه برنامه نویسی پیشرفته #C دوره های برنامه نویسی 50
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه برنامه نویسی مقدماتی #C دوره های برنامه نویسی 50ساعت
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn