دوره های انستیتو ایزایران

دوره های زبان انگلیسی
Command item
Command item
     |     
نام دورهمدت دورهقیمت پایهدر صد تخفیف شهر تهرانمبلغ دوره شهر تهراندر صد تخفیف کلان شهرهامبلغ دوره کلان شهرهادر صد تخفیف مراکز استانمبلغ دوره مراکز استاندر صد تخفیف شهرستان هامبلغ دوره شهرستان ها
starter1 32 960000 10 864000 15 816000 25 720000 35 624000
starter2 32 960000 10 864000 15 816000 25 720000 35 624000
isitalk 30 900000 10 810000 15 765000 25 675000 35 585000
(AM)File 1-part 1 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
(AM)File 1-part 2 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
(AM)File 1-part 3 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
Conversation 1 30 1050000 10 945000 15 892500 25 787500 35 682500
(AM)File 2-part 1 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
(AM)File 2-part 2 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
(AM)File 2-part 3 40 1400000 10 1260000 15 1190000 25 1050000 35 910000
Conversation 2 30 1050000 10 945000 15 892500 25 787500 35 682500
(AM)File 3-part 1 40 1600000 10 1440000 15 1360000 25 1200000 35 1040000
(AM)File 3-part 2 40 1600000 10 1440000 15 1360000 25 1200000 35 1040000
(AM)File 3-part 3 40 1600000 10 1440000 15 1360000 25 1200000 35 1040000
Conversation 3 30 1200000 10 1080000 15 1020000 25 900000 35 780000
(AM)File 4-part 1 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
(AM)File 4-part 2 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
(AM)File 4-part 3 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Conversation 4 30 1650000 10 1485000 15 1402500 25 1237500 35 1072500
CC Starter 60 1800000 10 1620000 15 1530000 25 1350000 35 1170000
C.C (AM)FILE 1 110 3850000 10 3465000 15 3272500 25 2887500 35 2502500
C.C (AM)FILE 2 110 3850000 10 3465000 15 3272500 25 2887500 35 2502500
C.C (AM)FILE 3 110 4400000 10 3960000 15 3740000 25 3300000 35 2860000
C.C (AM)FILE 4 110 6050000 10 5445000 15 5142500 25 4537500 35 3932500
IELTS 80 4400000 10 3960000 15 3740000 25 3300000 35 2860000
Business Result(EL1) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result(EL2) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result(EL3) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (EL4) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Pi1) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Pi2) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Pi3) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Pi4) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (I1) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (I2) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (I3) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (I4) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Ui1) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Ui2) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Ui3) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Business Result (Ui4) 40 2200000 10 1980000 15 1870000 25 1650000 35 1430000
Commercial Corespondence 1 60 3300000 10 2970000 15 2805000 25 2475000 35 2145000
Commercial Corespondence 2 60 3300000 10 2970000 15 2805000 25 2475000 35 2145000

دوره های درخواستی نمایندگی ها

Command item
Command item
     |     
نام آموزشگاهنام استاننام شهرنام دورهگروه دروهمدت زمان پیشنهادی
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار first frind زبان 30
آموزشگاه دارالفنون کرمانشاه کرمانشاه four corner 1-4 زبان 40
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان Free discussin زبان 40
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 1 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 2 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 3 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 4 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 5 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip 6 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Hip Starter زبان 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان IELTS زبان 60 الی 80 الی 100
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه IELTS1 زبان 120
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه IELTS2 زبان 80ساعت
آموزشگاه ثمر خراسان شمالی بجنورد Intro A زبان 60
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر My first زبان 30
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار onyourmark زبان 32
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Pocket 1 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Pocket 2 زبان 30
كهكشان علم و انديشه مازندران مازندران قائم‌شهر Pocket 3 زبان 30
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار pockets زبان 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان PRE IELTS زبان 60 الی 80 الی 100
آموزشگاه شهروند خوزستان امیدیه Pre IELTS زبان 80ساعت
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان PRE TOEFL زبان 60 الی 80 الی 100
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار tabnuchA زبان 32
شرکت نوآوران علوم سربداران خراسان رضوی سبزوار tabnuchB زبان 32
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان TOEFL زبان 60 الی 80 الی 100
آموزشگاه ثمر خراسان شمالی بجنورد TOP NOTGH A B زبان 75
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز ترمیک نوجوانان زبان دو ماه و نیم
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز چت intermediate زبان 12 جلسه
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان دوره بیسیک زبان 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان دوره لغت زبان 30
آموزشگاه رایان نصیر بهبهان خوزستان بهبهان مکالمه زبان 40الی 50
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز مکالمه ترمیک زبان دو ماه و نیم
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز مکالمه عادی زبان 2 ساله
پيشگامان نوين فرآيند سبز پرهيزگار فارس شیراز مکالمه فشرده زبان 1 سال
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn